Võlausaldajale

võlausaldajaleKohtuväline võlgnevuste sissenõudmine

Kohtuväline võlgnevuste sissenõudmine ehk inkassomenetlus on end praktikas võlausaldajale tõestanud kui kiireim ning tõhusaim viis võlgade sissenõudmiseks. Loe edasi

Varapõhine inkassoteenus

AP Inkasso nõuab volituse alusel välja Kliendile kuuluva kolmandate isikute valduses oleva kinnis- või vallasvara. Loe edasi

Dokumentatsioonihaldus

Võlglaste tekke minimaliseerimiseks tuleb komplekteerida korrektne alusdokumentatsioon. Praktika kõneleb, et paljud võlgnevused on raskesti sissenõutavad, kuna ettevõtja on dokumentatsiooni koostamise juures tähelepanuta jätnud nüansid mis võimaldaksid hilisemate võlgnikega palju efektiivsemalt tegeleda. Loe edasi

Õigusabiteenused võlausaldajale

Esindame klienti hagimenetluses- ning vajadusel ka pankroti- ja likvideerimismenetluses. Anname hinnangu Teie vastu esitatud nõuete adekvaatsuses ja seadusele vastavuses, et välja selgitada kas nõuetel on alust. Loe edasi

Taustauuringute koostamine

Teostame erinevat tüüpi taustuuringuid ja krediidiriskide hindamist nii Eesti kui välisfirmade kohta. Teeme omapoolse krediidihinnagu ning ettepanekud tulevaseks koostööks. Loe edasi

Võlanõuete ost

Võlanõuete müümine võimaldab Teil suunata rohkem ressursse ja teadmisi põhitegevusega seotud äriprotsessidesse. AP Inkasso võlanõude ostupakkumine sõltub võlgnevuse riskiastmest. Loe edasi

Maksekäsu kiirmenetlus

Maksekäsu kiirmenetlus on formaliseeritud menetlus, mis võimaldab võlausaldajal hagimenetlusest kiiremini ja väiksemate kulutustega saada täitedokument (maksekäsk). Loe edasi

Krediidihaldus

Monitoorime teie firma klientide arvete tasumist. Arve või nõude tasumata jätmise põhjuseid võib olla mitmeid – Klient on selle unustanud, ei pea seda teatud ajahetkel primaarseks või halvimal juhul võib tegu olla lausa pahatahtlikkusega. Nõude tähtajaks tasumata jätmise korral saadame Teie nimel välja meeldetuletusi. Loe edasi

Sissenõude tempel

AP Inkasso väljastab Kliendile koostöölepingu sõlmimisel üheks aastaks templi, millega arvet märgistades antakse äripartnerile signaal, et arve õigeaegsel mittetasumisel kuulub nõue inkassofirmale sissenõudmiseks. Loe edasi

Puuküürnikust vabanemine

Olukorras, mil üürniku näol on paraku tegemist puuküürnikuga, millele viitab muu hulgas üürimaksete tasumata jätmine või eluruumi kasutamine juba lõppenud üürilepingu alusel, ei pruugi ülesütlemisavalduse tegemisest piisata. Suure tõenäosusega vaidlustab üürnik selle avalduse kohtus või ei reageeri sellele üldse.
Kui üürniku käitumine annab alust arvata, et ülesütlemisavalduses märgitud tähtajaks eluruumi ei vabastata, ei pea üürileandja enda õiguste kaitsmiseks ootama, millal see tähtaeg on tulutult möödunud. Sellises olukorras võib üürileandja esitada kohtusse hagi eluruumi vabastamiseks tulevikus, mis tähendab, et hagi esitamise ajal ei pea üürilandja nõue olema veel sissenõutav.
Kui kohus jõuab ülesütlemisavalduses märgitud tähtaja jooksul üürilandja hagi läbi vaadata ja rahuldada, saab üürileandja nimetatud tähtaja möödumisel koheselt alustada täitemenetlust, s.o eluruumi vabastamist kohtutäituri abiga. Kui kohus ei jõua nimetatud tähtaja jooksul hagi läbi vaadata, saavutab üürileandja hagi varasema esitamisega siiski märkimisväärse menetlusliku ajavõidu.
Kui ülesütlemisavalduses märgitud eluruumi vabastamise tähtaeg on möödunud ja eluruumi ei ole vabastatud, võib üürileandja taotleda kohtult eluruumi või selle osa vabastamist esialgse õiguskaitse ehk hagi tagamise raames. Erandlikel asjaoludel saab sel viisil hagi tagamist taotleda ka enne eluruumi vabastamise hagi esitamist. Muu hulgas lahendab kohus hagi tagamise taotluse hiljemalt selle esitamise päevale järgneval tööpäeval, v.a juhul, kui ta soovib enne ära kuulata üürniku.
AP Inkasso on Eesti Vabariigi ajaloo jooksul üks esimesi, kes kõnealust võtet edukalt on kasutanud ning puuküürnikest vabanenud. Võtke meiega ühendust ning võidame üheskoos tagasi Teie kinnisvara.
Top